Een gezond binnenklimaat op scholen

Home >> Een gezond binnenklimaat op scholen

Een gezond binnenklimaat op scholen

“leerlingen en docenten verdienen frisse lucht”

 

Een gezond binnenklimaat op scholen is al langere tijd een punt van zorg van de PO-Raad (sectororganisatie van het Primair Onderwijs). Schoolgebouwen moeten voor leerlingen en personeel een gezonde omgeving zijn om in te leren en werken. De sectororganisatie is daarom ook blij dat het kabinet € 360 miljoen ter beschikking stelt waarmee schoolbesturen en gemeenten de eerste stappen kunnen zetten om het binnenklimaat van schoolgebouwen te verbeteren. Daarnaast pleiten de PO-Raad en VO-raad voor vervolgonderzoek naar de ventilatie op scholen, omdat het onderzoek van het Landelijk Coördinatieteam (LCVS) op Scholen geen representatief beeld geeft.

 

Het onderzoek van het LCVS naar het binnenklimaat op scholen

Het extra geld komt beschikbaar naar aanleiding van het onderzoek dat het LCVS deed naar de stand van zaken rondom ventilatie op scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Op basis van het onderzoek van het LCVS blijkt dat slechts 30 procent van alle schoolgebouwen in het basis- en voortgezet onderwijs aan de ventilatienormen voldoet. Van 9 procent van de gebouwen weten we dat ze niet voldoen. Van 61 procent van de gebouwen weten we niet of ze aan de normen voldoen, omdat de meting nog moet plaatsvinden.

 

Vervolgonderzoek naar een gezond binnenklimaat op scholen is nodig

Het meten is vooral als gevolg van praktische redenen niet gelukt, bijvoorbeeld doordat er geen installatiedeskundigen CO2-meters beschikbaar waren. Maar schoolbesturen hebben de afgelopen weken ook hun handen vol gehad aan het organiseren van de continuïteit van het onderwijs. Het onderzoek is gedaan in de zomerperiode waarin er volop geventileerd kon worden met openstaande ramen en geeft daarom geen representatief beeld. De PO-Raad en de VO-raad pleiten daarom voor een vervolgonderzoek waarbij door middel van steekproeven per type schoolgebouw een beter beeld verkregen kan worden van de luchtkwaliteit op scholen, met bijbehorende kostenindicatie voor eventueel herstel.

 

Een gezond binnenklimaat in relatie tot het Corona virus op scholen

Het RIVM geeft aan dat er geen aanwijzingen zijn dat aerosolen een relevante rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Het RIVM adviseert om in ieder geval de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie en luchten te volgen. De GGD geeft dan ook aan de scholen niet zal adviseren om te sluiten wegens ventilatie in schoolgebouwen die te wensen overlaat. Los van de relatie met het coronavirus is een goed en gezond binnenklimaat echter altijd belangrijk. Het heeft een positief effect op leerprestaties van leerlingen en voorkomt het verspreiden van infectieziektes.

Download gratis:

‘handige tips om te werken aan een gezond binnenklimaat’

E boek over gezonde werkomgeving

Aan de slag voor een betere luchtkwaliteit op scholen

Schoolbesturen hebben na de inventarisatie van hun ventilatiesystemen al flink wat werk verricht. Zo zijn zij aan de slag gegaan met de schoonmaak en onderhoud van hun ventilatiesystemen en brengen  daarnaast in beeld welke maatregelen er verder nog nodig zijn. Er is een informatieblad beschikbaar op weeropschool.nl/ventilatie met handelingsperspectieven voor de korte termijn voor ventilatie op scholen waarmee scholen ook in de winter kunnen werken aan goede ventilatie. Soms is dit echter niet voldoende en kunnen er (bouw)technische aanpassingen nodig zijn om de beoogde luchtkwaliteit te bereiken, die betaalbaar zijn voor de sector in de onderhoud- en exploitatiefase.

 

Naast de maatregelen die schoolbesturen op de korte termijn nemen, is het ook belangrijk om na te denken over lange termijn oplossingen om het binnenklimaat, waaronder de luchtkwaliteit op scholen te verbeteren, maar daarvoor is de huidige materiële bekostiging niet toereikend. Met het extra geld dat is toegezegd door het kabinet, kunnen de eerste stappen worden gezet om een gezond binnenklimaat op scholen te realiseren.

De extra middelen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld zijn broodnodig. De 360 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld in twee tranches. Voor de regeling geldt dat deze in cofinanciering moet worden aangevraagd. Dat houdt in dat als de gemeente een subsidieaanvraag doet naar aanpassingen voor een gezond binnenklimaat op een school er 30 procent gefinancierd wordt door het Rijk en 70 procent moet worden bijgelegd door het schoolbestuur en de gemeente. De PO-Raad gaat daarom graag het gesprek aan met het ministerie van OCW over de juiste randvoorwaarden met betrekking tot de subsidieregeling omdat het belangrijk is dat het geld op een goede manier door de sector ingezet kan worden.

 

Plan van aanpak gezond binnenklimaat op scholen op de langere termijn

De minister van Onderwijs kiest voor een integrale aanpak waarbij schoolbesturen en gemeenten in gezamenlijkheid afspraken met elkaar maken op het gebied van onderwijshuisvesting. Zo wordt het voor schoolbesturen en gemeenten verplicht om over de lange termijn na te denken door het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Bron:

PO Raad

 

Lees ook: